Društvo

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

 

Društvo je prostovoljno, nepridobitno, samostojno, nepolitično združenje udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve (sedaj policije) ali kot  državljani sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno  za osamosvojitev Republike Slovenije.

 

Društvo ima predvsem naslednje cilje in naloge:

 

- seznanja strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov društva v času demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah   ter neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije, 

- pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo,

- daje pobude za izdelavo   dokumentarnih filmov, izdajo knjig, objavo strokovnih člankov  in opravlja druge podobne aktivnosti,

- organizira razne oblike strokovnih srečanj na temo posameznih   aktivnosti in dogodkov za obujanje spominov na aktivnosti članov v  njih,

- organizira in se udeležuje spominskih svečanosti ob obletnicah   dogodkov,

- posebej skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko   pomoč ranjenim policistom,

- ohranja in krepi med članstvom prijateljske odnose ne glede  na   njihovo politično, stanovsko in   svetovno - nazorsko pripadnost,

- organizira proslave, družabna in športna srečanja, izlete   in druge prireditve za krepitev medsebojnih  prijateljskih odnosov,

- organizira sodelovanje s podobnimi društvi, zvezami in drugimi organizacijami ter krepi prijateljstvo z njihovimi člani,

- daje pristojnim organom   predloge za podelitev priznanj in  odlikovanj članom in podeljuje lastna priznanja.

 

Član društva je lahko udeleženec aktivnosti, ki so jih organi za notranje zadeve izvajali v času od 1.12.1989 do 26.10.1991 za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, v pripravah in v vojni za osamosvojitev Slovenije in sicer:

 

- pripadnik aktivnega in rezervnega sestava organov za notranje zadeve,

- upokojen delavec organov za notranje zadeve ali bivši pripadnik   rezervnega sestava  organov za notranje zadeve,

- državljan Republike Slovenije, ki je s svojimi dejanji ali storitvami   pomagal pripadnikom organov za notranje zadeve oziroma sodeloval z njimi,

- sorodnik (partner, otroci in starši) umrlega pripadnika aktivnega ali  rezervnega sestava organov za notranje zadeve,   ki je življenje izgubil v vojni za osamosvojitev Slovenije,

- simpatizer in častni član.

 

Društvo je bilo ustanovljeno 23. junija 1998 po reorganizacije Združenja Sever, ki se je iz društva preoblikovalo v zvezo društev. Deluje na območju upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec.

 

Kot oblika dela društva so po teritorialnem principu organizirani odbori društva: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,  Velenje in Žalec, ki zajemajo  območje upravnih enot,  odbor Šmarje pri Jelšah, ki zajema območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje ter odbor Rogaška Slatina, ki zajema območje občin Rogaška Slatina in Rogatec. Odbori niso pravne osebe. Člani društva v njih uresničujejo svoje pravice.

 

Društvo je vključeno v ZVEZO POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER - ZDRUŽENJE SEVER.