Objave za člane


Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1.1.2017-obvestilo MDDSZEM

objavljeno: 4. nov. 2016 08:44 avtor: PVD sever Celje

Prejeli smo dopis Ministrstva za delo (v priponki), v katerem je navedeno na kakšen način se bo s 1.1.2017 ponovno uvedlo plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) za vojne veterane.

Vsi, ki so to pravico uveljavili že pred sprejetjem ZUJF-a (2013), bodo odločbo prejeli samodejno s strani UE (ni potreben obisk UE in vložitev zahtevka).

Vsi, ki so leta 2016 prvič prejeli odločbo o plačilu DZZ (upokojenci , brezposelni in prejemniki veteranskega dodatka), bodo morali vložiti ponovno zahtevek na UE, saj so jim bili sklepi izdani na podlagi ZIPRO 16-17.

Vsi novi upravičenci (ko napolnijo ali so napolnili 55 let starosti in so še zaposleni ali imajo kakšen drugačen status) morajo vložiti zahtevek na UE.

Iz zapisa je razvidno, da UE lahko zahtevke sprejemajo že pred 1.1.2017. Pomembno je, da vsi, ki ste na novo upravičeni do plačila DZZ,  premijo sami plačujete naprej, dokler ne dobite odločbe oz. obvestila UE. V nobenem primeru ne prekinjajte pogodbe sami.  V kolikor bo prišlo do preplačila premije boste sredstva dobili sredstva povrnjena na vaš transakcijski račun.

Pridobljena pravica je sad pogajanj in sestankovanj obeh veteranskih organizacij (ZVVS in ZPVD Sever) s pristojnimi državnimi organi.

Vsi, ki ste prejeli to pošto, z vsebino seznanite tudi svoje prijatelje in znance, ki nimajo elektronske pošte ali pa sploh niso člani našega združenja, imajo pa status vojnega veterana!

Dodatek na pomoč in postrežbo za vojne veterane - odgovor MDDSZ

objavljeno: 27. feb. 2014 20:50 avtor: PVD sever Celje

"VPRAŠANJE:
Član ZS, ki ima status veterana po ZVV, je po možganski kapi že dve leti v komi. Ali je upravičen do dodatka na pomoč in postrežbo?

ODGOVOR pristojnega ministrstva (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti):


Vojni veteran ima po Zakonu  vojnih veteranih (ZVV)  pravico do varstva, ko dopolni starost  55 let ali je prin njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.
Vojni veteran lahko uveljavi pravice po ZVV, če teh ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih predpisih ali v tuji državi.

Vojni veteran je na podlagi  13. člena zakona upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo ob pogojih in višini po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Tako je:
-   višina dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju vseh osnovnih življenskih potreb od 1.1.2014 dalje 292.11 eur,
-   višina dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenskih potreb od 1.1.2014 dalje  146,06 eur,
-   višina dodatka za najtežje kategorije upravičencev, (ki potrebujejo 24 urni nadzor svojcev in obvezno srokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege)  
     je od 1.11.2014 dalje  418,88  eur,

O pravicah odloča na prvi stopnji upravna enota. Upravičenost do dodatka za pomoč in postrežbo ugotavlja upravna enota na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije.
Pomembno je torej  izpoljevanje vseh  pogojev."

Določitev odmerne osnove po ZVI, "vojnih" zakonih za 2014 in 2015 in letni prejemek VV v 2014 in 2015 - Usmeritve MDDSZ št. 3-2014

objavljeno: 27. feb. 2014 20:48 avtor: PVD sever Celje

V priponki najdete Usmeritev MDDSZ, ki se nanaša na

Določitev odmerne osnove po ZVI, "vojnih" zakonih za 2014 in 2015 in letni prejemek VV v 2014 in 2015

Spremenjena socialna zakonodaja

objavljeno: 27. feb. 2014 20:43 avtor: PVD sever Celje

Spremenjena socialna zakonodaja

 

S 1. januarjem so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter spremembe in dopolnitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

 

V nadaljevanju so navedene ključne spremembe obeh zakonov, ki zlasti zadevajo starejše

* Spremembe, ki se nanašajo na upoštevanje prihodkov in premoženja - se bo upošteval bolj realen materialni položaj vlagatelja kot doslej, ko so se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto;

Denarna socialna pomoč

Širi se krog upravičencev do denarne socialne pomoči, obenem pa se zvišuje znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči:

- kot premoženje se ne upoštevajo prihranki: za samsko osebo v višini treh minimalnih dohodkov (do sedaj: 795,66 EUR; sedaj 500 EUR)

- za družino v višini treh minimalnih dohodkov družine, vendar največ 2.500 EUR (sedaj 1.500 EUR)

Kar zadeva dedovanje – vračati ni potrebno denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči, ki jo je oseba prejela za 12 ali manj mesecev; če jo je prejela za več kot 12 mesecev, pa se dedovanje omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči.

Varstveni dodatek

Kot premoženje se po novem za pridobitev varstvenega dodatka ne bo upoštevalo premoženje oziroma denarna sredstva samske osebe v višini do 2500 evrov (do sedaj: 795,66 EUR) oziroma družine do 3500 EUR (do sedaj: dve odrasli osebi: 1.194 EUR).

Upokojencem pod 63 let (ženske) oz. 65 let (moški) bo omogočen dostop do invalidskih komisij ZPIZ za pridobitev mnenja o nezmožnosti za delo (če imajo status invalida I. kategorije ali so invalidsko upokojene, mnenja ne potrebujejo, ampak se štejejo kot trajno nezmožne za delo že na podlagi zakona).

Ker se je veliko posameznikov odločilo za odpoved varstvenega dodatka zaradi zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, se po novi ureditvi, omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je prejemala varstveni dodatek, lahko omeji samo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči.

Odpravlja se diskriminacija med upravičenci do varstvenega dodatka (skupaj dohodek 458,83 EUR, ki je tudi meja za upravičenost do VD) in osebami, ki so npr. upokojene in prejemajo pokojnino v enaki višini in do varstvenega dodatka niso upravičene (ker s pokojnino presegajo mejo za VD), saj so ravno te osebe, glede na veljavne določbe ZSVarPre, lahko bile upravičene do izredne denarne socialne pomoči tudi npr. za popravilo strehe, ogrevanje, plačilo položnic, medtem ko so bili lahko upravičenci do varstvenega dodatka z enakimi dohodki kot omenjene upokojene osebe, upravičeni do izredne denarne socialne pomoči samo za plačilo stroškov zaradi naravne nesreče, poplav in podobno.

Pri plačilih socialno varstvenih storitev in družinskem pomočniku naj bi se po novem upošteval samo dohodek zadnjih treh mesecev (ne več celega leta). Do sedaj so se tudi pri teh dveh pravicah upoštevali dohodki iz preteklega leta, kar ni odražalo trenutnega materialnega položaja upravičenca.

NOVO

Med socialno varstvene prejemke oz. kot posebni obliki izredne denarne socialne pomoči, o katerih bo po novem odločal Center za socialno delo, prehajata tudi dosedanji pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer pravici do pogrebnine in posmrtnine. To ne bosta več univerzalni pravici, pač pa bosta vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na dohodkovni položaj posameznika:

- enkratna izredna denarna socialna pomoč zaradi smrti družinskega člana kot ena pomoč za vso družino v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre (do sedaj: 265,22 EUR).

Meja za upravičenost do enkratne izredne denarne socialne pomoči zaradi smrti družinskega člana (če oseba ni upravičenec do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka) za samsko osebo trenutno znaša 458,83 EUR, za dve odrasli osebi brez otrok 591,44 EUR, za dve odrasli osebi z enim otrokom pa 803,61 EUR.

- izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre (trenutno 530,44 evrov).

Do te pravice bodo upravičeni družinski člani umrlega oziroma tisti, ki je poskrbel za pogreb, če je prejemnik DSP ali varstvenega dodatka; sicer pa v primeru, če njegov dohodek oziroma skupni lastni dohodek družine ni presegal višine 606 evrov za samsko osebo oziroma 909 evrov za družino.

Ta dva prejemka ne bosta podvržena omejitvi pri dedovanju!

 

Januar 2014

LMT Grosist d.o.o. nudi popust članom Združenja Sever

objavljeno: 3. dec. 2013 02:05 avtor: PVD sever Celje

SPOŠTOVANI, POŠILJAMO VAM PONUDBO ARTIKLOV IN POPUSTOV DRUŽBE LMT GROSIST D.O.O., KI SO NAMENJENI ČLANOM ZDRUŽENJA SEVER IN NJIHOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM.

DRUŽBO LMT GROSIST D.O.O., JE PO UPOKOJITVI IZ POLICIJE USTANOVIL ČLAN ZDRUŽENJA SEVER, ZARADI ČESAR DRUŽBA PONUJA PO UGODNIH CENAH IZBRANE ARTIKLE , KATERIH DOSTAVA, MONTAŽA IN VGRADNJA JE PO PREPROSTEM DOGOVORU MOGOČA NA OBMOČJU CELOTNE SLOVENIJE.

 

 

LMT GROSIST D.O.O.

TRGOVINA NA DEBELO, POSREDOVANJE, SVETOVANJE

IN STORITVENA DEJAVNOST

TEL.: 051/330-550

MILAN.STEKOVIC@LMT.SI, WWW.LMT.SI

 

 

PRODAJA IN VGRADNJA TOPLOTNIH ČRPALK ZRAK - VODA ZA OGREVANJE – TALNO IN RADIATORSKO

PROIZVAJALEC

BLAGO

POPUST

FUJITSU

Toplotne črpalke zrak-voda

15 % POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

MITSUBISHI

Toplotne črpalke zrak-voda

15 % POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

DAIKIN

Toplotne črpalke zrak-voda

15 % POPUST  + morebitni sezonski popusti proizvajalca

 

Dostava in montaža na območju celotne RS.

Brezplačna montaža freonskega dela do 8 m, zagon s preizkusnim delovanjem 200 Evrov + 9,5 DDV.

 

 

 

PRODAJA IN VGRADNJA KLIMATSKIH NAPRAV

PROIZVAJALEC

BLAGO

POPUST

FUJITSU

Klime stenske za hlajenje in gretje do -25 C

15 % POPUST

MITSUBISHI

Klime stenske za hlajenje in gretje do -25 C

15 % POPUST

DAIKIN

Klime stenske za hlajenje in gretje do -15 C

15 % POPUST

 

Osnovna montaža do 4 metrov 130,00 Evrov + 9,5 DDV, vsak nadaljnji tekoči meter 16,00 Evrov – v ceni je všteta montaža klime do 3,5 kw do 100 km iz Celja, ostalo po dogovoru.

 

PRODAJA IN VGRADNJA TOPLOTNIH ČRPALK ZA SANITARNE VODE

PROIZVAJALEC

BLAGO

POPUST

LENTHERMINVEST

Toplotne črpalke 200l - 300l

20 % POPUST

TEHNOHLAD

Toplotne črpalke 200l - 300l

20 % POPUST

TERMOTEHNIKA

Toplotne črpalke 200l - 300l

15 % POPUST

 

Montaža do 100 kilometrov iz Celja 120,00 evrov + 9,5 DDV (+ montažni material). V ceni je všteta dostava do 100 kilometrov iz Celja,  ostalo po dogovoru.

 

PRODAJA FASAD

PROIZVAJALEC

BLAGO

POPUST

BAUMIT

Fasadni sistemi

23 % POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

DEMIT

Fasadni sistemi

23 % POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

JUB

Fasadni sistemi

23 % POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

ROEFIX

Fasadni sistemi

23 % POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

SAINT-GOBAIN WEBER

Fasadni sistemi

23 % POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

MUREXIN

Fasadni sistemi

Po ponudbi

 

Dostava na območju celotne RS po pogojih proizvajalca,  stroški dostave glede na količine in cenike proizvajalcev.

 

PRODAJA STIROPORA ZA FASADE OZ. FASADNE IZOLACIJE

FRAGMAT

Toplotne izolacije A1, A2, A3 (STIROPOR)

33% POPUST + morebitni sezonski popusti proizvajalca

 

Dostava na območju celotne RS po pogojih proizvajalca, stroški dostave glede na količine in cenike proizvajalca.

 

PRODAJA BETONSKEGA ŽELEZA OZ. ARMATURNIH MREŽ  IN ČBR PALIC ZA GRADNJO

ARMATURNE MREŽE IN ČBR PALICE

10 % POPUST

 

Za količine nad 1.500 kg, do 100 kilometrov iz Celja, brezplačna dostava (možen dostop tovornega vozila – hiap)

Možna tudi Vgradnja do 100 km iz Celja (ostalo po dogovoru).

 

Pridržana je pravica do spremembe popustov v primeru spremembe popustov s strani dobaviteljev.

 

S spoštovanjem in lepimi pozdravi.

Udeležba na skupščini Združenja Sever

objavljeno: 2. apr. 2013 06:42 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 2. apr. 2013 06:45 ]

delegacija društva na skupščini Združenja Sever
Desetčlanska delegacija PVD Sever za celjsko območje se je 22.3.2013 udeležila redne programske skupščine naše krovne organizacije Združenja Sever.

Avtor/Vir: Anton Pozvek

113 delegatov iz 12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu Združenja Sever, finančno poročilo za leto 2012 ter poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela Združenja in finančni načrt za 2013. Predsednik Združenja Sever Miha Molan je za najpomembnejše naloge v tekočem letu izpostavil izdajo kataloga spominskih obeležij HRANITELJI OROŽJA, kronologije dogodkov in aktivnosti ONZ v obdobju oktober 1990 – oktober 1991, pomoč društvom Sever pri izdaji publikacij na območju njihovega delovanja, izvedbo 4. literarnega natečaja za učence osnovnih šol MOJA RODNA DOMOVINA, vzpodbujanje izboljšanja vedenja šolske mladine o nastajanju slovenske države in obrambi njene suverenosti, pomoč članom pri uveljavljanju in ohranjanju že pridobljenih pravic vojnih veteranov ter žrtev vojne (svojci padlih in ranjeni policisti), krepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, organiziranje in udeležba na spominskih slovesnostih idr.. Skupščina je odrazila popolno enotnost Združenja Sever. Delegati so podprli vse aktivnosti združenja v preteklem letu in izrazili podporo vodstvu Združenja Sever za vodenje aktivnosti v letu 2013. 

Skupščine so se udeležili številni gostje: predsednik in generalni sekretar ZVVS, predsednik ZDVIS, predsednik ZGDM, predstavnica ZDCIVS, sekretar ZSČ, podpredsednik ZDK MORiS, predsednik PSS in predstavnik GPU - koordinator sodelovanja med Policijo in Združenjem Sever. Kulturni program je prispeval trobilni kvintet Policijskega orkestra.

Na skupščini sta bili podeljeni tudi dve Plaketi Sever in sicer nekdanjemu ministru za notranje zadeve Ivu Bizjaku in Antonu Goletu iz PVDS za Dolenjsko in Belo krajino.


V priponki si lahko preberete poročilo za leto 2012 in program dela za leto 2013 Združenja Sever.


Zapisnik redne letne programske skupščine z dne 1.3.2013

objavljeno: 21. mar. 2013 01:20 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 21. mar. 2013 01:21 ]


V priponki objavljamo zapisnik redne programske skupščine društva.

Zapisnik 1. seje koordinacije veteranskih oeganizacij celjske regije

objavljeno: 25. okt. 2012 02:28 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 25. okt. 2012 03:06 ]

1. seja koordinacije veteranskih organizacij

V priponki si lahko prečitate zapisnik 1. seje koordinacije vseh treh veteranskih organizacij celjske regije, katerega se je udeležilo 25 predstavnikov PVD Sever za celjsko območje, Območnih ZVVS in Zveze borcev za vrednote NOB. Na seji smo obravnavali aktrualno problematiko veteranskih pravic in ukrepe vlade.

Negativne odločbe MDDSZ na vložene pritožbe o odvzemu zdravstvenega zavarovanja

objavljeno: 8. okt. 2012 09:19 avtor: PVD sever Celje

Na zadnjem sestanku UO ZS smo govorili tudi o pritožbah zoper odločbe Upravne enote, s katerimi bo veteranom odvzeta pravica do plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
 
Žal so se napovedi, da s pritožbmi ne omo uspešni, uresničile, kar je razvidno tudi iz kopije odločbe MDDSZ, ki je kot drugostopenjski organ zavrnil pritožbo zoper odločbo UE.
 
Edina možnost ostaja vložitev zakonskega predloga novele ZUJF glede 101. člena, kar poskušamo realizirati s podporo nekaterih poslanskih skupin. Predlog novele ZUJF je že izdelan in je v postopku usklajevanja med poslanskimi skupinami ter pridobivanja zadostnega števila glasov poslancev za izglasovanje te novele.
 
 
Anton Pozvek
Generalni sekretar Združenja Sever

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje-pritožba - OBRAZEC

objavljeno: 8. okt. 2012 09:15 avtor: PVD sever Celje

v priponki je obrazec, s katerim se veterani lahko pritožite zoper

Odločbo o odvzemu pravice do plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja –


Pritožbo mora vložiti vsak posameznik. Zs nas je obvestilo, da je MDDSZ prve prejete pritožbe zavrnilo kot neutemeljene.

 


1-10 of 15